Amelia.

Amelia.
Legless fetal monster. Etiology unknown.

Smith MC (2006)