Laparoscopic View of Uterus.

Laparoscopic View of Uterus.
Laparoscopic view of the uterine bifurcation in a nonpregnant ewe.

Shipley C (2006)