Schistosoma Reflexum - 6-Month Fetus.

Schistosoma Reflexum - 6-Month Fetus.
Extreme expression of Schistosoma reflexum in a 6-month old fetus.

Drost M (1978)